gratis adverteren en reageren
 Toplinks
- Autoverleden.nl
- KlikKlik.nl

 Meer online markten
- Adverteergratis.nl
- Antiekmarkt.nl
- Babyspullenmarkt.nl
- Bedrijfspandenmarkt.nl
- Campermarkt.nl
- Ibizamarkt.nl
- Jongerenmarkt.nl
- Kampeerspullenmarkt.nl
- Kerstspullenmarkt.nl
- Klusjesmarkt.nl
- Mkbaanbod.nl
- Modellenplein.nl
- Sinterklaasmarkt.nl
- Skimarkt.nl
- Speelgoedmarkt.nl
- Speurmarkt.be
- Speurmarkt.nl
- Vissenmarkt.nl
- Woningruilplaats.nl


 

 Voorwaarden
Verkoopuwauto.nl is een dienst van Inter-IT B.V.

Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van Verkoopuwauto.nl. Het gebruik maken van de diensten van Inter-IT B.V. / Verkoopuwauto.nl betekent dat u de voorwaarden accepteert. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Inter-IT B.V.. Maak geen gebruik van Verkoopuwauto.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Inter-IT B.V. houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.

Artikel 1: Inhoud site
Inter-IT B.V. heeft de inhoud van Verkoopuwauto.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de adverteerders/gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Inter-IT B.V. draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2: Overeenkomst
Inter-IT B.V. probeert mensen tot elkaar te brengen. Inter-IT B.V. is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site: Verkoopuwauto.nl.

Artikel 3: Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en naam volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.

Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Voor het goed functioneren van de site verzamelt Verkoopuwauto.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Inter-IT B.V. onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Verkoopuwauto.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.

Verkoopuwauto.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Inter-IT B.V. heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Inter-IT B.V., haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Inter-IT B.V. staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Het is u niet toegestaan Verkoopuwauto.nl op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5: Contact opnemen met adverteerder
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Verkoopuwauto.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot telefoonnummers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
Emailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Verkoopuwauto.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

Artikel 6 Uitsluiting
Inter-IT B.V. behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden en regels, onverminderd het recht van Inter-IT B.V. om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie
Alhoewel Inter-IT B.V. de website: Verkoopuwauto.nl uiterst zorgzaam en met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld en onderhouden, kan Inter-IT B.V. niet garanderen dat:

de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Inter-IT B.V. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Inter-IT B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
de onmogelijkheid de site te gebruiken;
het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
het onrechtmatig gebruik van de systemen van Inter-IT B.V., waaronder de site, door een derde;
handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Inter-IT B.V.. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.

Artikel 9: Vrijwaring
U vrijwaart Inter-IT B.V. volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10: Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Inter-IT B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites. Inter-IT B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11: Beveiliging
Inter-IT B.V. spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Inter-IT B.V. legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12: Diversen
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Inter-IT B.V. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is het lokale recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Inter-IT B.V. aangepast worden. Inter-IT B.V. adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13: Inhoud site
Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Inter-IT B.V. toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.

Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Inter-IT B.V. op een andere wijze dan beschreven is op Verkoopuwauto.nl.

Inter-IT B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Inter-IT B.V. behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Verkoopuwauto.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst
de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven
het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden
het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden
het betreffende product is in meer dan één categorie of anderszins dubbel geplaatst
het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig
advertenties die anderszins naar de mening van Inter-IT B.V. aanstootgevend zijn
er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft
er sprake is van (of een vermoeden van) misleiding c.q. oplichting
het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product
de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald

U vrijwaart Inter-IT B.V. tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
Inter-IT B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op Verkoopuwauto.nl wordt getoond.

Artikel 15: Uitzonderingen
Bij overtreding van de lokale wet zal Inter-IT B.V. op verzoek van opsporinginstanties medewerking verlenen bij opsporing en zonodig gegevens verstrekken aan de opsporingsinstanties.

Artikel 16: Gedragscode voor SMS- en Mobiele Internet Diensten
Inter-IT B.V. conformeert zich onvoorwaardelijk aan de gedragscodes van Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten. Meer infomatie: https://www.payinfo.nl/over/de-gedragscodes

Inter-IT B.V.
Afd. Verkoopuwauto.nl
Zuidergracht 21-06
3763 LS Soest
KvK nummer: 31044708
BTW nummer: NL804467420B01
Telefoon: +31 (0)85 - 201 00 40 (ma t/m vrij: van 8:30 uur tot 16:00 uur)
E-mail: [javascript protected email address]